بی بدرقه

بی بدرقه حال غریبی دارم آشوبمآرامشم درگیره طوفانِاونی که چشمامو به دریا زدبا من مسیرش رو به پایانِ اما قراری که ازم بردهجز با وجودش برنمیگردهآغوشتو واکن بپوشونماینجا زمستون ناخوشم کرده بین امید و ترس طوفانمدائم تو تشویش و نوسانممیسازم اما روی آوارماین حسِ هر لحظمه هر آنم پیگیرِ یه جمله ازت میشمشاید که آبی […]

شایعه نیست خبر دیوونگیم

شایعه نیست خبر ِدیوونگیمبی تو انگار که مریض ِزندگیمانقدَرَ حال و هوام از تو پرهکه دلم هیچ جور ازت نمیبرُهخیلی وقته که جای ِخالی ِتوداره احساسمو زخمی میکنههی میپرسم از خودم چطور دلتمیتونه این همه بی رحمی کنهوقتی تو حرف میزنی حواس مندنبال ِیه میــــــــــم مالکیتاینا که میگم از احـــــول خودمباورت شه همــــــــه واقعیتتو چه […]

یه حال خوب

یه حال خوب ویه حس تازهیه نت سنگینکه کوک سازهتوی یه جادهبه سمت پروازمن و تو تا اوج،موزیک و آوازهمه چی جورهباید درخشیدهمه دنیا روبه دستات بخشیدمن و تو ماییم، یه ماجراییمکنار ساحل ، تو استواییمدوتا دیوونهیه دله پایهانگار بهشتیمزیر یه سایهتو کافه باتو، با قهوه مستموقتی که گرمه دستت تو دستمموزیکه خاصم،قهقهه هاتهمث گلی […]